Affald
Affald skal anbringes i henhold til kommunens anvisninger. Der skelnes her mellem dagrenovation, storskrald, glasemballage og papiraffald.

Dagrenovation (naturligt forekommende affald fra husholdninger) anbringes i de på ejendommen opstillede affaldscontainere. Skarpe og stikkende genstande skal emballeres forsvarligt. Affaldet komprimeres rimeligt, så containerne ikke fyldes med luft, men med affald.

Storskrald, glasemballage og papiraffald skal lejeren selv sørge for at bortskaffe.

Der må ikke henstilles affald i gården eller ved siden af de opstillede affaldscontainere.

Støj
Der skal tages hensyn til de andre beboere. Støj, larm og især høj musik må ikke være til gene for de øvrige beboere, og må almindeligvis helt undgås i tiden

kl. 22.00 – 07.00.

Hvis du ønsker at holde en fest, skal de andre lejere varsles med en seddel i opgangen. Denne bedes sat op i god tid. Hvis du holder en fest, skal du stadig tage hensyn til resten af opgangen og begrænse larm og høj musik.

Afbrænding af fyrværkeri er forbudt i lejlighederne og i opgangen. Udkastning af fyrværkeri må ikke finde sted fra vinduer, døre og altaner.

Renholdelse
For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer, og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig selv.

Trappevask:
Rengøring af trapper påhviler lejeren. Der er anført i lejekontraktens § 11 i hvilke uger lejer skal vaske trappen.

Tørring af tøj:
Der må ikke tørres tøj i lejligheden.

Det er vigtigt, at opretholde et godt indeklima i lejligheden for at undgå skimmelsvamp.

Gode råd til forebyggelse af skimmelsvamp:

  • Luft ud – især i badeværelse, køkken og soveværelser
  • Tænd emhætten, når du laver mad
  • Luk døren til badeværelset og tænd ventilationen, når du er i bad.
  • Hæng ikke tøj til tørre i boligen
  • Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne.
  • Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter
  • Få selv små vandskader repareret hurtigt

Læs mere på www.skimmel.dk